Algemene voorwaarden Up 4 Running

Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1 Definities

 1. Up 4 Running is een eenmanszaak die zich ten doel stelt verbeteren van de gezondheid door middel van het organiseren van verschillende sportactiviteiten en sportevenementen, een en ander in meest ruime zin.
 2. Onder Up 4 Running wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Up 4 Running, zoals genoemd in artikel 1.6.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Organisatie’ verstaan: de rechtspersoon en/of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens  deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Up 4 Running, zoals genoemd in artikel 1.6, alsmede alle natuurlijke personen die onder deze rechtspersoon en/of het samenwerkingsverband werkzaam zijn.
 5. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Up 4 Running en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Up 4 Running en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, inhoudende sportactiviteiten, workshops en trainingen, een en ander in meest ruime zin, alsmede alle andere door Up 4 Running ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.up4running.nl of www.up4running.be.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Up 4 Running gesloten Overeenkomsten waarbij Up 4 Running Diensten aanbiedt.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Up 4 Running overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten van Klant en op gewijzigde offertes van Up 4 Running.

Artikel 3 Identiteit van Up 4 Running

 1. Up 4 Running is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68341148 en draagt btw-identificatienummer NL002497119B29. Up 4 Running is statutair gevestigd aan de Torenmolen 120 (2317 NW) te Leiden.
 2. Up 4 Running is per e-mail te bereiken via mail@up4running.nl, middels de website www.up4running.nl of www.up4running.be en telefonisch op +31 640 58 94 24.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Up 4 Running en haar Klanten en Organisaties is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Up 4 Running en haar Klanten en Organisaties mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.

Particulieren

Artikel 5 Offerte en Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen gedaan op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  Eventuele door Up 4 Running verstuurde offertes zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan middels de Website, Facebook, WhatsApp, telefonisch of per mail contact opnemen met Up 4 Running. Indien Klant aan Up 4 Running aangeeft dat zij gebruik wil maken van de Diensten die Up 4 Running aanbiedt, komt de Overeenkomst tot stand doordat Up 4 Running daarvan aan Klant een bevestiging stuurt.
 3. Als Up 4 Running een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Up 4 Running kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Up 4 Running, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Up 4 Running deze alsnog schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht van Klant behoeft schriftelijke aanvaarding door Up 4 Running. Zonder deze aanvaarding is er geen Overeenkomst tussen Klant en Up 4 Running.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Up 4 Running zal de Diensten naar beste kunnen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Up 4 Running heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Up 4 Running aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Up 4 Running worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Up 4 Running zijn verstrekt, heeft Up 4 Running het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. Indien Up 4 Running bij de uitvoering van haar Diensten gebruik maakt van enig hulpmiddel en/of materiaal, een en ander in meest ruime zin, is Klant gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.
 5. Indien  Klant en/of een derde materiaal van Up 4 Running vernielt of op een andere wijze schade toebrengt, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan Up 4 Running te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Up 4 Running hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Up 4 Running dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld wanneer Klant een andere sportactiviteit wil dan wel dat Up 4 Running besluit dat een andere sportactiviteit beter bij Klant past, zullen Up 4 Running en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Up 4 Running op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Up 4 Running en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Up 4 Running

 1. Up 4 Running is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Up 4 Running goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.  
 2. Voorts is Up 4 Running bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Up 4 Running gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Up 4 Running vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Up 4 Running op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Artikel 8.1 tot en met 8.4 kunnen ook worden ingeroepen door Klant indien zij van mening is dat Up 4 Running tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst. Klant dient hiervan schriftelijk melding te doen bij Up 4 Running. Tevens dient Klant Up 4 Running eerst in gebreke te stellen alvorens zij de Overeenkomst kan ontbinden, tenzij ingebrekestelling redelijkerwijze niet kan worden vereist.
 6. Beide partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen. Klant is gehouden alle door Up 4 Running tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Up 4 Running heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
 3. De Diensten waarbij een eenmalige persoonlijke sessie wordt gehouden of eenmalig aan een groepsactiviteit wordt deelgenomen, dienen betaald te worden middels bankoverschrijving, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de dag waarop de Dienst is uitgevoerd.
 4. Tevens kan Klant, indien hij gebruikmaakt van een Dienst als genoemd in artikel 9.3, voor contante betaling kiezen die voor de aanvang van de Dienst dient te worden betaald.
 5. Indien voor de Dienst een reservering vereist is, dient op voorhand te worden betaald, binnen veertien (14) dagen nadat de reservering is bevestigd, tenzij de termijn tot aan de dag van uitvoering van de Dienst korter is dan veertien (14) dagen. Dan dient Klant uiterlijk binnen zeven (7) dagen te betalen. Is dit redelijkerwijze niet mogelijk, dan dient betaling onverwijld te geschieden. Als Up 4 Running uiteindelijk wegens zwaarwegende (veiligheids)gronden besluit om de Dienst te annuleren, is er geen garantie tot terugbetaling van het door Klant betaalde bedrag.
 6. Voor sommige Diensten kan het traject  gepersonaliseerd zijn of is het traject verdeeld in meerdere contactmomenten, verspreid over meerdere maanden. Klant kan dan kiezen voor een termijnbetaling. De termijnbetaling houdt in dat elke maand een gelijk bedrag van het totaalbedrag moet worden betaald. Het bedrag dient betaald te zijn voor het begin van de maand, op uiterlijk de dertigste (30e) respectievelijk (31e) dag van de maand die daaraan vooraf gaat. Een voorbeeld is: een traject van €30 in drie (3) maanden (januari, februari, maart), houdt in dat elke maand €10 moet worden betaald. Het bedrag voor februari dient uiterlijk 31 januari betaald te zijn. De hier genoemde getallen dienen slechts als voorbeeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en evenmin kan een Overeenkomst tot stand komen op basis van deze getallen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Up 4 Running besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Annulering

 1. Indien Klant een consument is, heeft zij een wettelijke bedenktermijn van veertien (14) dagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Indien Klant de Diensten binnen deze veertien (14) dagen zal starten, doet zij hiermee uitdrukkelijk afstand van haar recht op een bedenktermijn. Na verloop van deze veertien (14) dagen is annulering slechts mogelijk op de hierna genoemde wijze.
 2. Klant is gerechtigd een Dienst die eenmalig wordt gegeven, kosteloos te annuleren tot achtenveertig (48) uur voor aanvang van de Dienst. Indien Klant tussen achtenveertig (48) en vierentwintig (24) uur voor aanvang van de Dienst annuleert, wordt de helft van het door Klant verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Indien Klant vooraf middels bankoverschrijving heeft betaald, zal het gehele bedrag respectievelijk de helft van dat bedrag worden teruggestort. Annulering kan geschieden door contact op te nemen met Up 4 Running en dit uitdrukkelijk door Up 4 Running wordt bevestigd.
 3. Indien Klant binnen minder dan vierentwintig (24) uur voor aanvang van de Dienst annuleert, is zij gehouden het gehele verschuldigde bedrag te betalen.
 4. Ingeval Klant is verhinderd wegens ziekte of een andere omstandigheid waarbij van Klant redelijkerwijze niet kan worden verwacht dat zij zal verschijnen, zal Klant dit onverwijld melden aan de betreffende instructeur van Up 4 Running. Samen met de instructeur zal Klant in overleg een alternatieve lesdag plannen. Het maken van een alternatieve afspraak is slechts eenmalig mogelijk. Indien Klant hierna nogmaals ziek of anderszins verhinderd is, dient zij te annuleren binnen de termijnen en op de wijze als beschreven in artikel 10.1.
 5. Indien de instructeur van Up 4 Running ziek of anderszins verhinderd is, wordt samen met Klant kosteloos een alternatieve datum gepland.
 6. Indien Klant een vooropgesteld traject van meerdere sessies of maanden volgt, kan het traject tot drie (3) sessies of één (1) maand na aanvang worden geannuleerd. In dat geval worden de reeds afgelopen sessies vergoed volgens het basistarief per maand of sessie zoals vermeld op de Website.
 7. Indien Klant een gepersonaliseerd traject volgt, zal de annuleringstermijn worden opgenomen in de Overeenkomst en worden reeds afgelopen sessies in geval van annulering vergoed volgens het eenmalig basistarief zoals vermeld op de Website.

Artikel 11 Veiligheidsvoorschriften

 1. Indien Up 4 Running van mening is dat in het belang van de veiligheid de uitvoering van de Dienst geen doorgang kan vinden, althans dat wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, is zij gerechtigd te allen tijde de Dienst af te gelasten dan wel de benodigde wijzigingen door te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Up 4 Running is gerechtigd toegang, dan wel deelname aan de Diensten te weigeren indien zij dit noodzakelijk acht met betrekking tot de veiligheid, capaciteit, openbare orde, de dreiging van het ontstaan van schade of hinder, alsmede elke andere reden die in verband staat met het hiervoor genoemde.
 3. Klant en derden zijn verplicht de door Up 4 Running opgestelde veiligheidsmaatregelen op te volgen, alsmede maatregelen en/of voorschriften die van overheidswege zijn gesteld, en zullen zich onthouden van gedrag dat Klant en/of de derde of andere bezoekers in gevaar kan brengen. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor schade van Klanten en/of derden die deze maatregelen niet opvolgen.
 4. Indien Klant en/of derden handelen in strijd met het hiervoor genoemde of zich anderszins misdragen, is Up 4 Running gerechtigd de betreffende personen te verwijderen, zonder dat Up 4 Running gehouden is tot vergoeding van enige schade. Bovendien schort verwijdering de betalingsverplichting van Klant niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Up 4 Running is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien Up 4 Running aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Up 4 Running’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Up 4 Running niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het met Klant overeengekomen bedrag.
 3. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Up 4 Running vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Up 4 Running binnen een redelijke termijn, nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. Indien een Dienst wordt uitgevoerd door een derde die door Up 4 Running is ingeschakeld, is Up 4 Running slechts aansprakelijk voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de uitvoering van de Dienst zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent de beperking van de aansprakelijkheid van Up 4 Running.
 5. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Klant staat er jegens Up 4 Running voor in dat zij, behoudens eventueel aan Up 4 Running schriftelijk medegedeelde gebreken, in een goede lichamelijke en/of geestelijke conditie verkeert en dat de door haar gekozen Dienst niet schadelijk is voor haar eigen gezondheid, veiligheid, welzijn en lichamelijke conditie, alsmede voor de gezondheid, veiligheid, welzijn en lichamelijke conditie van derden. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-nakoming van het hiervoor genoemde.
 7. Klant staat er jegens Up 4 Running tevens voor in dat zij rekening houdt met weersomstandigheden en verkeersomstandigheden en dat zij haar gedrag en/of kleding en andere fysieke aspecten, daarop zal aanpassen, om haar eigen veiligheid en gezondheid alsmede die van derden te kunnen garanderen. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-nakoming van het hiervoor genoemde.
 8. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. Deelname aan een Dienst geschiedt op eigen risico.
 9. Up 4 Running is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van  Klant en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.
 10. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 11. De Klant vrijwaart Up 4 Running voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Up 4 Running.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Up 4 Running, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Up 4 Running zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Up 4 Running of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Up 4 Running overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Up 4 Running heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Up 4 Running kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Tevens geeft Klant, door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, toestemming aan Up 4 Running om informatie van niet-persoonlijke aard te verzamelen, om zo statistieken over progressie bij te kunnen houden.

Artikel 15 Intellectuele Eigendom

 1. Up 4 Running behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de Overeenkomst door Up 4 Running of door een derde partij voor Up 4 Running gemaakte foto’s, video’s en geschreven teksten, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van Up 4 Running, ongeacht of deze aan Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Klant accepteert dat de Website, de structuur, de inhoud en het concept horen tot het intellectuele eigendomsrecht van Up 4 Running.
 4. Het is Klant niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Up 4 Running. Klanten mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Up 4 Running of derden op de Website, foto’s, in video’s en in teksten zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16 Klachten

 1. Klant is gehouden om eventuele klachten binnen drie (3) weken na de datum waarop de Dienst is uitgevoerd, schriftelijk te melden aan Up 4 Running.
 2. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Up 4 Running samen met Klant in onderhandeling treden om zo tot een passende oplossing te komen. De oplossing kan bestaan uit teruggave van het door Klant betaalde bedrag of een deel daarvan, of het kosteloos aanbieden van een nieuwe Dienst.
 3. Het reclameren schort de betalingsverplichting niet op, ongeacht de eventuele gerechtvaardigdheid.

Organisaties

Artikel 17 Offerte en Overeenkomst

 1. Door Up 4 Running verstuurde offertes zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Up 4 Running neemt contact op met Organisatie via de telefoon, door middel van een fysiek bezoek of per mail. Indien Organisatie aan Up 4 Running aangeeft dat zij gebruik wil maken en/of meehelpen bij de uitvoering van de Diensten die Up 4 Running aanbiedt, komt de Overeenkomst tot stand doordat Organisatie de overeenkomst van Up 4 Running ondertekent.
 3. Als Up 4 Running een bevestiging naar Organisatie stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Up 4 Running kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Organisatie redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Organisatie aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Up 4 Running, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Up 4 Running deze alsnog schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht van Organisatie behoeft schriftelijke aanvaarding door Up 4 Running. Zonder deze aanvaarding is er geen Overeenkomst tussen Organisatie en Up 4 Running.

Artikel 18 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Up 4 Running zal de Overeenkomst met Organisatie naar beste kunnen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Up 4 Running heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Organisatie draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Up 4 Running aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Organisatie redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Up 4 Running worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Up 4 Running zijn verstrekt, heeft Up 4 Running het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Organisatie in rekening te brengen.
 4. Indien Up 4 Running bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaakt van enig hulpmiddel en/of materiaal, een en ander in meest ruime zin, is Organisatie gehouden daarmee zorgvuldig om te gaan.
 5. Indien  Organisatie en/of een derde materiaal van Up 4 Running vernielt of op een andere wijze schade toebrengt, is zij gehouden de daaruit ontstane schade aan Up 4 Running te vergoeden.
 6. Indien met Organisatie een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Organisatie Up 4 Running hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Up 4 Running dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 19 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld wanneer Organisatie een andere sportactiviteit wil dan wel dat Up 4 Running besluit dat een andere sportactiviteit beter bij Organisatie past, zullen Up 4 Running en Organisatie tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Up 4 Running op en is voor de Organisatie geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Up 4 Running en Organisatie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 20 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Up 4 Running

 1. Up 4 Running is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Organisatie de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Up 4 Running goede grond heeft te vrezen dat de Organisatie in die verplichtingen zal tekortschieten.  
 2. Voorts is Up 4 Running bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Organisatie zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Up 4 Running gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Organisatie, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Organisatie, van schuldsanering of een andere omstandigheid  waardoor de Organisatie niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Up 4 Running vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de bestelling of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Up 4 Running op de Organisatie zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Artikel 18.1 tot en met 18.4 kunnen ook worden ingeroepen door Organisatie indien zij van mening is dat Up 4 Running tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst. Organisatie dient hiervan schriftelijk melding te doen bij Up 4 Running. Tevens dient Organisatie Up 4 Running eerst in gebreke te stellen alvorens zij de Overeenkomst kan ontbinden, tenzij ingebrekestelling redelijkerwijze niet kan worden vereist.
 6. Beide partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Organisatie is gehouden alle door Up 4 Running tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 21 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde in de factuur zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Up 4 Running heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
 3. De uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten dienen betaald te worden middels bankoverschrijving.
 4. Bedragen van duizend (1000) euro of lager dienen vooraf aan de uitvoering van de Overeenkomst volledig te worden betaald.
 5. Bedragen die hoger zijn dan duizend (1000) euro, kunnen in termijnen worden betaald, waarbij per termijn minstens een bedrag van duizend (1000) euro moet worden betaald.
 6. Up 4 Running en Organisatie kunnen in hun overeenkomst nadere eisen stellen omtrent de betaling.  
 7. Indien de Organisatie in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de Organisatie van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Organisatie is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Organisatie in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Up 4 Running besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Organisatie, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 19.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 22 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst kan binnen zeven (7) dagen en dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Up 4 Running.
 2. Daarna is annulering slechts mogelijk indien Up 4 Running daar uitdrukkelijk mee instemt. Indien Up 4 Running niet instemt met een annulering, zal Organisatie moeten opzeggen zoals genoemd in artikel 20.6.
 3. Bij annulering zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 23 Veiligheidsvoorschriften

 1. Indien Up 4 Running van mening is dat in het belang van de veiligheid de uitvoering van de Dienst geen doorgang kan vinden, althans dat wijzigingen in het programma noodzakelijk zijn, is zij gerechtigd te allen tijde de Dienst af te gelasten dan wel de benodigde wijzigingen door te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Organisatie is verplicht de door Up 4 Running opgestelde veiligheidsmaatregelen op te volgen, alsmede maatregelen en/of voorschriften die van overheidswege zijn gesteld, en zullen zich onthouden van gedrag dat derden in gevaar kan brengen. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor schade van Organisatie en/of derden die deze maatregelen niet opvolgen.
 3. Indien Organisatie en/of derden handelen in strijd met het hiervoor genoemde of zich anderszins misdragen, is Up 4 Running gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

 1. De Organisatie is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Up 4 Running is niet aansprakelijk indien Organisatie onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. Indien Up 4 Running aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Organisatie is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Up 4 Running’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Up 4 Running niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het met Organisatie overeengekomen bedrag.
 3. Alle aanspraken van de Organisatie wegens tekortschieten aan de zijde van Up 4 Running vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Up 4 Running binnen een redelijke termijn, nadat de Organisatie bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 4. Indien een Dienst wordt uitgevoerd door een derde die door Up 4 Running is ingeschakeld, is Up 4 Running slechts aansprakelijk voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de uitvoering van de Dienst zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent de beperking van de aansprakelijkheid van Up 4 Running.
 5. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Organisatie staat er jegens Up 4 Running voor in dat zij, behoudens eventueel aan Up 4 Running schriftelijk medegedeelde gebreken, in een goede lichamelijke en/of geestelijke conditie verkeert en dat de door haar gekozen Dienst niet schadelijk is voor haar eigen gezondheid, veiligheid, welzijn en lichamelijke conditie, alsmede voor de gezondheid, veiligheid, welzijn en lichamelijke conditie van derden. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-nakoming van het hiervoor genoemde.
 7. Organisatie staat er jegens Up 4 Running tevens voor in dat zij rekening houdt met weersomstandigheden en verkeersomstandigheden en dat zij haar gedrag en/of kleding en andere fysieke aspecten, daarop zal aanpassen, om haar eigen veiligheid en gezondheid alsmede die van derden te kunnen garanderen. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een niet-nakoming van het hiervoor genoemde.
 8. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. Deelname aan een Dienst geschiedt op eigen risico.
 9. Up 4 Running is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van zaken van  Organisatie en/of een derde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.
 10. Up 4 Running is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 25.
 11. De Organisatie vrijwaart Up 4 Running voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Up 4 Running.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 25 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Up 4 Running, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Up 4 Running zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Up 4 Running of haar leveranciers alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Up 4 Running overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Up 4 Running heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 26 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. Up 4 Running kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 27 Intellectuele Eigendom

 1. Up 4 Running behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De in het kader van de Overeenkomst door Up 4 Running of door een derde partij voor Up 4 Running gemaakte foto’s, video’s en geschreven teksten, een en ander in meest ruime zin, blijven eigendom van Up 4 Running, ongeacht of deze aan Organisatie of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Organisatie accepteert dat de Website, de structuur, de inhoud en het concept horen tot het intellectuele eigendomsrecht van Up 4 Running
 4. Het is Organisatie niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Up 4 Running. Organisatie mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Up 4 Running of derden op de Website, foto’s, in video’s en in teksten zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Fout gevonden? Selecteer de tekst en druk Ctrl+Enter!